วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายคองวัน แข็งแรง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน เป็นประธานประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Share on Line
Share on Pinterest