วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายคองวันแข็งแรง นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านนาเวียงแก หมู่ที่3 ถึงบ้านเหล่าล้อม หมู่ที่ 4 และบริเวณวัดบุ่งอุทัย (ต่อเนืองเขื่อนเดิม ปี 57 เหนือน้ำ) ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Share on Line
Share on Pinterest