วิสัยทัศน์

         “ นาสีนวนเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีกระบวนการสร้างความ เข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาอาชีพ
เร่งรีบพัฒนาการศึกษา นำพาสาธารณสุข ปลุกจิตสำนึกชุมชนมุ่งเน้นเยาวชนห่างไกลยาเสพติด พิชิตความไม่โปร่งใส”

Share on Line
Share on Pinterest